Meditation Seiza Bench

Meditation Bench

Bench with cushion: $90

Bench, wood only: $85 

 

Meditation Bench and Mat (Zabuton) combination

Bench + Mat Combination (Save $5)

Bench with cushion + Mat: $115 

 

Bench, wood only + Mat: $110